sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Provincie start bouwdossier pompgemaal aan de Vuntebeek

De Vuntebeek was vóór juli 2014 een waterloop die werd beheerd door de gemeente Melle.

Sinds de herinschaling van de waterlopen (juli 2014) valt deze waterloop onder het beheer van het Oostvlaamse Provinciebestuur.

De laatste jaren treedt herhaaldelijk wateroverlast op in het stroomgebied van deze waterloop, vooral ter hoogte van de KMO-zone waar de Vuntebeek uitmondt.

Een studie uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg, beheerder van de Zeeschelde, naar de overstromingsproblematiek van de Vuntebeek resulteerde in de conclusie dat de bouw van een vast pompstation nabij de monding een belangrijke bijdrage zou leveren om de wateroverlast te voorkomen.

In zitting van de Oostvlaamse deputatie van 29 juni 2017 werd vervolgens de studieopdracht toegekend aan Farys/TMVW voor de uitwerking van het ontwerp, de opmaak van de plannen voor uitvoering en voor vergunningsaanvraag, de opmaak van het bestek, de coördinatie van de nodige onderzoeken (milieuhygiënisch en grondmechanisch grondonderzoek) en de leiding der werken. Farys/TMVW zal ook de plaatsingsprocedure doen.

Het ontwerp is maximaal aangepast aan de voorwaarden van De Vlaamse Waterweg voor wat het bouwen van een gemaal in hun dijklichaam betreft en voorziet in volgende werken:

  • De bouw van een pompstation/noodgemaal aan de Vuntebeek ingebouwd in en ter hoogte van de Scheldedijk. In een betonnen pompkelder worden 2 pompen opgesteld met een debiet van elk 500 l/s; het betreft 2 verticaal opgestelde onderwaterdompelpompen van het type propellorpomp.
  • Het aanleggen van 2 persleidingen tussen het nieuwe pompstation en de bestaande uitstroomconstructie van DVW;
  • Het boren van een laagspanningskabel van het nieuwe pompstation naar de tellerkast, reeds geplaatst t.h.v. Oude Heirbaan 27 te Melle.

De kostprijs voor dit project "Melle – bouw van een pompstation op de Vuntebeek – waterloop OS177- ter hoogte van de Oude Heirbaan" wordt geraamd op 573 888,46 EUR (incl.btw).

Peter Hertog, gedeputeerde (sp.a), informeerde ons dat de Provincieraad van Oost-Vlaanderen op 20 juni 2018 besliste om dit bouwdossier op te starten. Meer info bij uw lokale sp.a vertegenwoordig(st)er, Jacqueline Vermeulen, Oude Heirbaan 9 - Melle


Aangemaakt door Wim Verween - 23 juni 2018

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle