sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Hemelwaterbuffering en insijpeling

sp.a vraagt subsidies voor regenputten, infiltratie-instellingen of waterdoorlatende materialen.

Op de gemeenteraad van juni 2016 vroeg Wim Verween naar ondersteuning en subsidies voor wie een regenput of -infiltratie-instelling of waterdoorlatende materialen plaatst tijdens verbouwingswerken. De bestuursmeerderheid stond niet weigerachtig tegenover deze vragen met uitzondering van de regenwaterputten, omdat deze vorm van buffering verplicht wordt door de Vlaamse overheid. De Melse bestuursmeerderheid besliste om momenteel (nog) niet in te gaan op de voorstellen, maar deze verder te onderzoeken.

U kan zijn vraag hier beluisteren en de tussenkomst volledig nalezen.


Experten zijn duidelijk: "Zulke natte periodes zoals de voorbije weken zullen zich de komende jaren vaker voordoen, net zoals langere periodes van droogte".

Diezelfde experten dringen dan ook aan om meer regenwater op te vangen, te bufferen en te gebruiken en groenoppervlaktes minder te verharden en natuurlijke insijpeling zoveel als mogelijk te behouden.

Wij vinden dat zowel de gemeente als de burgers hierin een belangrijke rol spelen. De gemeente kan naast een voorbeeldfunctie ook de nodige ondersteuning bieden door bvb:

 • zelf zoveel als mogelijk regenwater op te vangen, te bufferen en te gebruiken
 • waterdoorlatend materiaal te gebruiken bij heraanlegwerken;
 • de bevolking bewust te maken van de noodzaak tot buffering en gebruik van regenwater en hiertoe de nodige stimulansen te geven (zoals bvb subsidies, groepsaankopen organiseren en advies verlenen, ...)

De stedenbouwkundige verordening verplicht sinds 1 januari 2014 elke verbouwer om een aantal maatregelen te nemen om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk wordt afgevoerd. Zo wordt elke particuliere verbouwer verplicht om

 • een hemelwaterput te voorzien van minimum 5.000 liter bij nieuwe ééngezinswoningen en gebouwen groter dan 100m2 en om een infiltratievoorziening te voorzien;
Maar dit houdt ook in dat de mensen extra uitgaves moeten voorzien voor deze verplichte maatregelen.

Wij vinden dat de verantwoordelijkheid (en de financiële implicatie) niet alleen bij de burger ligt, maar ook bij de Vlaamse en de lokale overheid.

We vernamen dan ook graag:

 • Welke gemeentelijke gebouwen al dan niet voldoen aan de voorwaarden die werden opgelegd door de Vlaamse overheid en welke maatregelen zijn gepland om dit regulariseren Werd dit bvb gedaan toen het dak werd vernieuwd bij Chalet Park Ten Hove?
  Zal dit worden gedaan voor studio M en het gemeentehuis?
  Heraanleg groenzone rond Lijsternest => infiltratie en regenput
 • Wordt er enkel waterdoorlatend materiaal gebruikt bij de heraanleg van parkings, fiets- en voetpaden, wegenis, edm? Neen => Kan dit worden uitgebreid naar alle aanlegwerken?
 • Kan er een gemeentelijke ondersteuning of subsidie worden voorzien voor:
  • het plaatsen van infiltratievoorzieningen;
  • gebruik van waterdoorlatend materiaal;
  • het plaatsen van een hemelwaterput;
  • het adviseren van de Mellenaars

Uiteindelijk komt er heel wat regen- en leidingwater in onze rioleringen terecht. Bij het zien van de wateroverlast stelt men zich terecht de vraag, zijn de riolering nog voldoende geschikt of aangepast aan dergelijk verbruik en de steeds toenemende verharding?

Uit het overzicht van de VMM van de gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding werd in Melle vorig jaar 610 duizend m3 water verrekend onder kleine en grote verbruikers.

Daarnaast wordt ook putwater en een groot deel van het regenwater door onze rioleringen vervoerd.

Dit leidde tot een totale opbrengst van 655 duizend euro waarbij 88% van dit bedrag of 577 duizend euro door de kleine verbruikers wordt ten laste genomen en slechts 77 duizend euro door de grootverbruikers.

De gemiddelde kost voor rioolonderhoud bedraagt 49 euro per inwoner en de inkomsten liggen hoger dan de uitgaven, want de gemiddelde opbrengst bedraagt 57 euro per inwoner.

Waterafvoer brengt dus duidelijk op!
Maar op het eerste zicht worden de onkosten ons inziens niet correct verdeeld.

We hebben dan ook volgende vragen:

 • Worden de riolen voldoende onderhouden en aangepast aan nieuwe verkavelingen zodat wateroverlast kan worden ingeperkt door het debiet voldoende hoog te houden en de maximale afvoer te garanderen?
 • Bestaat er een rapport over de "staat van bevinding" van de riolen in Melle?
 • Is er een heraanlegplan voor deze rioleringen, die het "dringendste" aan herstelling of heraanleg toe zijn?
 • Staat de gemeente zelf in voor de watersanering of met wie werkt de gemeente hiervoor samen?
 • Is het mogelijk mij het saneringscontract en de bijdrageregeling te bezorgen ajb?


Aangemaakt door Wim Verween - 28 juni 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle