sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Huisvuil

Huisvuilproblematiek in Melle

Op de gemeeneraad van oktober 2015 had Wim Verween een vraag over de wekelijkste ophaling van het huisvuil. Dit is een oud zeer, waar de meerderheid vooralsnog doof voor blijkt. U kan hier de vraag beluisteren en nalezen.


De gemeentelijke overheden hebben de plicht in te staan voor de huisvuilophaling in hun gemeenten. Hiervoor wordt een privépartner gebruikt.

Indien er een staking in dit bedrijf gaande is, die uiteindelijk leidt tot situaties die leefomgeving of zelfs de gezondheid van de bewoners hypothekeren, dient de gemeente op zoek te gaan naar oplossingen. Een staking ontslaat de gemeente niet van haar plichten, volgens ons.

Dit kan gaan van een bemiddelingspoging tussen stakers en management, het installeren van een depotpunt, of uiteindelijk het zelf organiseren van een ophaling met gemeentearbeiders indien de situatie kritisch wordt.

Wij vernamen dan ook graag:

  • Welke acties heeft de gemeentelijke overheid ondernomen tijdens de laatste staking van VERKO.
  • Welke contacten zijn er gelegd met de andere 'klanten' van VERKO?
  • Is er een actieplan voor de dergelijke situaties?

Bij dit alles is een goede communicatie naar de inwoners onontbeerlijk.

De communicatie vanuit de gemeente hierover verliep via de pers en gemeentelijke website.

Ik vernam dat heel wat mensen in eerste instantie niet waren ingelicht van de staking en in het bijzonder dat zij niet wisten wat te doen met hun huisvuil. Een probleem die we ook hebben vastgesteld in het straatbeeld.

  • Om meer mensen te bereiken zou het misschien goed zijn dat in dergelijke situaties de communicatie op een ruimere manier gebeurt? Kan dit in overweging worden genomen?
  • Zo ja, op welke manier denkt de gemeente meer Mellenaars te bereiken?

De vuilniszakken stapelden zich op in het straatbeeld. Niet alleen was dit op heel wat plaatsen geen fraai straatbeeld maar ook de kans dat ongedierte werd aangetrokken was reëel.

Ik vernam dat op het mosselfeest op Elsdries er 500 kg mosselen werden gegeten en dat de vuilnis door de staking daar weken is blijven staan op de gronden naast het Lucernacollege.

Wat indien dergelijke staking zich zou hebben voorgedaan in de zomer?
De hinder zou vele malen groter zijn geweest.

Vragen dergelijke omstandigheden geen bijzondere oplossing?

Me dunkt dat de mogelijkheid om proper en hygiënisch te leven, toch wel een minimum vereiste is die de gemeente aan haar inwoners moet bieden.

Wij blijven dan ook bij ons standpunt dat een tweewekelijkse ophaling onvoldoende is en we doen alweer een voorstel om tegemoet te komen aan deze problemen.

Ik herhaal daarom opnieuw mijn vraag om het huisvuil met een hogere frequentie op te halen. Navraag leert dat de meeste gemeente in Vlaanderen een wekelijkse ophaling organiseren of minstens tijdens de warmere periodes. Een tweewekelijkse ophaling is eerder uitzondering dan regel.

Indien dit voorstel alweer niet wordt aanvaard, stel ik voor dat

  • er een depotpunt wordt voorzien (buiten het containerpark) waar het huisvuil centeraal kan worden achtergelaten. Dit kan volgens de directeur van VERKO niet in het containerpark, maar misschien kan dit op gemeentelijke grond?
  • Misschien kunnen de gemeentearbeiders in uitzonderlijke situaties huisvuil ophalen bij de minder mobiele mensen?

Maar de huisvuilproblematiek houdt in Melle niet op. Ik vernam dat ook de grote huisvuilzakken van 60L tijdelijk (tot einde oktober) zijn uitgeput. Er is wel nog een voorraad kleinere huisvuilzakken van 30L maar deze zakken zijn duurder.

  • Wat is de oorzaak van dit tekort aan grote huisvuilzakken?
  • Dit probleem deed zich ook in het verleden voor.
Kunnen er lessen worden getrokken uit deze ervaring en kan dit worden vermeden naar de toekomst toe?

Ook deze communicatie verliep langs dezelfde kanalen als eerder geschetst, maar alweer bereik je slechts een deel van je bevolking.

Kon ook hier de communicatie niet ruimer en anders zoals eerder geschetst?


Aangemaakt door Wim Verween - 19 oktober 2015

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle