sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#2019

Nieuwjaarsreceptie

Het sp.a-bestuur van Melle nodigt u en uw gezinsleden zeer graag uit op onze nieuwjaarsreceptie! Op zondag 6 januari 2019 bent u vanaf 11u welkom in het GOC te Gontrode.

Wij hopen dat we u daar mogen begroeten en dat we bij een goed glas en een lekker hapje kunnen bijpraten.


Geen megabrouwerij in het centrum van Melle.

Goede ruimtelijke ordening voorziet dat bedrijven ook in het woongebied worden opgenomen. Deze woongebieden zijn echter in de eerste plaats bestemd om de woonfunctie verder uit te bouwen.

Bepaalde bedrijven worden - gelet op hun omvang en mogelijke hinder – best ingeplant in een ambachtelijke zone. Deze zones worden meestal voorzien aan de dorpsrand om de hinder te beperken.

Door de brouwerij Huyghe nog verder uit te breiden, krijgt dit semi – industrieel bedrijf een nog meer vast karakter in het Melse centrum.


Melse bestuursmeerderheid steunt communautair standpunt uit Ronse.

qu'est-ce que vous dites, mijn ratje

CD&V en NV-A Melle zal aan de Federale Regering vragen om alles in het werk te stellen om de taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen. Deze vraag kwam aan bod in de gemeenteraad van 17 september 2018. Hiermee onderschrijft de Melse bestuursmeerderheid de standpunten van Vlaams Belang, NV-A en CD&V uit Ronse en kreeg de Melse gemeenteraad plots een communautair karakter.


Liever een kleurrijke gevel, dan een saai verkiezingsbord aan de deur.

Het zou ons verwonderen mocht je het nog niet weten, maar we gaan met z’n allen op 14 oktober opnieuw naar de stembus.

Bijna alle politieke partijen maken dit zeer duidelijk door langs de hoofdwegen en aan belangrijke kruispunten grote verkiezingsborden te plaatsen. Ook raamaffiches en andere vormen van publiciteit worden aan de ramen gekleefd om de kiezer om hun stem te vragen. Nochtans is aangetoond dat affiches en borden langs wegen slechts 3% van de kiezers bereiken.

sp.a Melle kiest resoluut voor een campagne waarbij we het milieu en uw brievenbus sparen.


De meerderheid verspreidt fakenews

De Uitpas blijft Melle beroeren

Om de Uitpas vanaf 1 januari 2019 in te voeren, hadden er voor 1 april 2018 besprekingen moeten starten tussen de gemeente Melle en de Uitpas regio Gent (ic Gent, Merelbeke en Destelbergen en Public).

De drie Melse oppositiepartijen (sp.a, Groen en Open VLD) lanceerden in de gemeenteraad van 19 februari 2018 een volledig uitgewerkt voorstel om deze besprekingen op te starten.


#JijBentOpWeg

sp.a Melle gaat voluit voor een veilig gemeenteplein

De onveiligheid van het gemeenteplein is jammer genoeg gekend en veranderde de voorbije jaren niet.

sp.a Melle wil hier echt iets aan doen en tekende een heraanlegplan voor het gemeenteplein uit en becijferde de kostprijs voor elke Mellenaar: dagelijks 1 eurocent (gespreid over) 30 jaar. Een bedrag dat wij graag betalen voor de veiligheid van iedereen die langs het gemeenteplein wandelt, loopt, fietst of rijdt.


Provincie start bouwdossier pompgemaal aan de Vuntebeek

De Vuntebeek was vóór juli 2014 een waterloop die werd beheerd door de gemeente Melle.

Sinds de herinschaling van de waterlopen (juli 2014) valt deze waterloop onder het beheer van het Oostvlaamse Provinciebestuur.

De laatste jaren treedt herhaaldelijk wateroverlast op in het stroomgebied van deze waterloop, vooral ter hoogte van de KMO-zone waar de Vuntebeek uitmondt.


#JijOntspantEnGeniet

Smossen met de sossen

Zondag 18 maart, de dag na het congres, organiseerde sp.a Melle een eetfestijn met á volonté stoverij en frietjes. Dit werd door meer dan honderd aanwezigen goed gesmaakt.


#JijMaaktMelle #JijBentEcologisch

Zwerfvuil, daar doen we samen iets aan

Dagelijks worden we in het straatbeeld geconfronteerd met lege blikjes, flesjes, maaltijdverpakkingen en dergelijke meer.

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval.


#JijMaaktMelle #JijOntspantEnGeniet

Gouverneur schorst omstreden raadsbeslissing

In de gemeenteraad van 18 december 2017 werden de voorwaarden om een verkoopstand op de parking aan het Gemeenteplein te plaatsen tijdens de Melse feesten uitvoerig besproken.

sp.a uitte tijdens deze gemeenteraad ernstige bemerkingen en vroeg om bijsturing van het voorstel omdat er volgens sp.a geen verenigingen mochten worden uitgesloten om de verkoopstand uit te baten. Een tweede bemerking betrof het feit dat de drankenverkoop niet exclusief mag worden toegewezen aan één lokale handelaar.


#JijMaaktMelle #JijOntspantEnGeniet

Melle zonder Uitpas in 2019

De drie Melse oppositiepartijen Groen, Open VLD en sp.a vroegen in de gemeenteraad van 19 februari 2018 om vòòr 1 april 2018 de besprekingen met Gent, Merelbeke en Destelbergen (huidige Uitpas regio Gent) op te starten zodat de Uitpas miv 1 januari 2019 ook in Melle kan worden ingevoerd.


Verkavelingsvergunning Texus-site aangepast

Einde 2016 vonden Jacqueline Vermeulen, inwoonster langs de Oude Heirbaan, en diverse andere omwonenden dat de verkavelingsvergunning voor 17 bedrijfsloodsen en vier wooneenheden op de "Texus-site" iets teveel van het goede was omdat deze zone in het verleden al diverse keren werd geteisterd door wateroverlast en overstromingsgevaar. De vrees op nog meer overstromingsgevaar spoorde Jacqueline en de andere omwonenden aan om einde 2016 bezwaren in te dienen bij de gemeente Melle. Deze werden jammer genoeg verworpen. Er restte hen alleen nog de mogelijkheid om hun gelijk te halen bij de Oost-Vlaamse Bestendige Deputatie. Omdat er voldoende argumenten waren om het beroepsschrift in te dienen, werd deze beroepsprocedure opgestart.


aankondiging van de lijsttrekker: Tim Dhondt

Wim Verween wist tijdens zijn toespraak heel wat aanwezigen te verbazen toen hij na zijn speech overschakelde naar de aankondiging van de lijsttrekker. De meeste aanwezigen gingen er vanuit dat hij opnieuw de kopplaats zou innemen en het team naar de verkiezingen zou leiden. Trots kondigde hij aan dat het bij sp.a menens is om aan jonge en gemotiveerde mensen te kans te geven om aan politiek te doen. Diezelfde jongen mensen verdienen het om zich te kunnen bewijzen en zich in te zetten voor de Mellenaar. Met een mooie vers à la 'De Slimste Mens' kondigde hij de nieuwe lijsttrekker aan.


Nieuwjaarsspeech 2018

Op zaterdag 13/01 nodigde sp.a-Melle leden, vrienden en familie uit voor een jaarlijkse nieuwjaar drink. Traditiegetrouw werden een aantal speeches gegeven door zowel de voorzitter als de fractievoorzitter. Daarnaast kwam Karin Temmerman, Volksvertegenwoordiger, bij ons langs om de aanwezigen toe te spreken vanuit het nationale beleid van onze partij.


Kiezingen2018

sp.a Melle gaat voor verjonging

Op zaterdag 13 januari organiseerde sp.a-Melle traditiegetrouw haar nieuwjaarsreceptie. De socialistische en progressieve partij kon rekenen op heel wat aanwezigen wat het team alleen maar kon plezieren en verwarmen.

Er werden toespraken gehouden door de voorzitter (Tim Dhondt), door gastspreekster en volksvertegenwoordiger Karin Temmerman en door fractievoorzitter Wim Verween.


#Curieuzeneuzenrommelmarkt

Curieus Melle dankt vrijwilligers en sponsort Animal Trust en Jeugdhuis De Schorpioen

De vrijwilligers van de Curieuzeneuzenrommelmarkt werden uitgenodigd op een hapje en een drankje en een hartelijk dankwoord vanuit het bestuur van Curieus. Wim Verween zei het alsvolgt: het is een cliché dat vrijwilligers onbetaalbaar zijn, maar we hopen dat onze welgemeende merci en het kleine geschenkje onze waardering voldoende uitdrukt. Bedankt voor jullie hulp, want zonder deze hulp is er geen Curieuzeneuzenrommelmarkt en hopelijk tot volgend jaar.


mobiliteit

Buurtbewoners en leden GWV opgetogen over schets Gemeenteplein.

In de vorige editie lieten we verstaan dat sp.a-Melle kiest voor een totale aanpak van het gemeenteplein. Na een eerste overleg met buurtbewoners en lokale zelfstandigen klopten we aan bij specialisten om ons verder te ondersteunen met tips en suggesties.


#jijmaaktMelle

Samen maken we de aarde kouder en de samenleving warmer

Heel wat mensen geloven niet langer dat partijpolitiek een positief verschil kan maken in hun dagelijkse leven. Velen zijn zelfs ronduit kwaad op een systeem dat hoge inkomens genereert voor een select clubje, terwijl er alsmaar minder financiële ruimte is voor zaken, die zij belangrijk vinden. Het besef dat politieke keuzes een ontzettende impact hebben op het échte leven van vele mensen, is in een mum van tijd weggeëbd. Intussen gaat het al lang niet meer alleen over gepensioneerden, zieken, mensen met een handicap of in armoede.


Kernwapens

Waarom Belgie het VN-verbod op kernwapens niet ondertekent

In de gemeenteraad van september werd er een dringende oproep gedaan naar de Belgische regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer worden gebruikt.


OCMW

Openbaarheid van informatie en recht tot inzage

De OCMW-voorzitter, Lut De Koker, en de OCMW-secretaris werden recent door de Gouverneur op de vingers getikt nadat David Hauterman (sp.a-raadslid) na diverse pogingen en voor een aantal dossiers de gevraagde informatie en documenten niet kreeg.


Opinie

Automatische toekenning rechten

Heel regelmatig komt er in de Melle in Beweging (MIB) een artikeltje van zaken die het OCMW Melle aanbiedt voor mensen die het minder breed hebben. Dit gaat dan over relatief kleine bedragen zoals 2 rollen vuilniszakken, een toelage voor een schooluitstap of...


Brouwerij Huyghe

Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?

Op de gemeenteraad van 20 maart 2017 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreidingsplannen van de brouwerij Huyghe voor het eerst besproken.


Park Ten Hove

Gemeentelijke vrijwilligers

Bewoners van Park Ten Hove willen chalet Park Ten Hove op regelmatige tijdstippen (bvb tweemaandelijks of zes keer per jaar) openstellen zodat zij er activiteiten kunnen organiseren die de buurt samenbrengen.


Straatgeveltuintjes

Straatgeveltuintjes in Melle

In de gemeenteraad van 20 september 2016 stelde Wim de vraag of Melle bereid is om het aanleggen van straatgeveltuintjes bekend te maken en te promoten en om hiervoor een reglement op te stellen.

Schepen Gistelinck zei toen:

  1. We beschikken niet over een reglement rond straatgeveltuintjes. Het ontbreken van een reglement staat het initiatief niet in de weg. Want bij het initiatief dat er nu is, is slechts een heel klein deel van de gevels in Melle betrokken. Wij staan open voor een reglement en kunnen er gerust één opstellen. Dat is geen probleem.
  2. We gaan bekijken hoe we de Mellenaars kunnen ondersteunen bij de aanleg van straatgeveltuintjes en hoe er promotie kan worden gemaakt.
  3. We zouden eigenlijk willen vragen aan het regionaal agentschap Schelde en Durme of dat kan in het reglement voor kleine landschapselementen


#JijMaaktMelle

Duurzame campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Beste leden, vrienden en sympathisanten

Het lijkt nog veraf, maar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zal sneller van start gaan dan we denken.

Daarom is het belangrijk om als partij de denkoefening te maken en te brainstormen over de aanpak van onze verkiezingscampagne.


Lijsternest

RUP Lijsternest

De vraag van de buurtbewoners naar heraanleg van deze groenzone rond het GOC Lijsternest dateert van meer dan tien jaar terug. Het RUP voor het Lijsternest werd op 18 mei 2015 definitief goedgekeurd en op 1 juli 2015 werd een bespreking met geïnteresseerde buurtbewoners georganiseerd.

Op 9 februari 2016 volgde een eerste ontwerp van heraanleg dat opnieuw aan de buurt werd voorgesteld. Intussen zijn we 9 maanden verder.


Mellenaar geeft een matige score aan de gemeentelijke dienstverlening.

Melle staat op de 176ste plaats na de tevredenheidstudie van de krant Het Nieuwsblad.

Een jaar lang werden alle 308 gemeenten onder de loep genomen door het Nieuwsblad. Van groendienst tot blauw op straat. Van containerpark tot cultuuraanbod. Van burgemeester tot openbaarheid van de gemeente. De resultaten werden niet zo lang terug gepubliceerd. Deze tevredenheidenquête plaatst Melle op de 176ste plaats, met een gemiddelde score van 6,7 op 10.


Gemeenteschool

De Gemeenteschool: JA!
De leugens: NEE!

Wat een soap, je zou denken dat er een speciaal scenario werd voor geschreven: Gemeentelijke Basisschool Melle.

Al veel langer dan vorige legislatuur sleept het dossier aan. Maar laten we eerst en vooral eens terug keren in de tijd. We schrijven oktober 2012; onze heer burgemeester en zijn team halen een zeer mooie score, en door hun kartel een absolute meerderheid.


#EerlijkIsBeter

Krijgt de Mellenaar waar voor zijn geld?

De jaarrekening is een weergave van inkomsten en uitgaven, dat het gevoerde beleid in 2015 weergeeft, maw hoe duidelijker dit document, hoe transparanter de beleidsvoering.

De jaarrekening 20145 legt spijtig genoeg de pijnlijke vaststelling bloot dat sommige beleidsdoelstellingen niet worden uitgevoerd of onvoldoende worden gerealiseerd. Er wordt in het bijzonder schromelijk tekort geschoten ten opzichte van de Melse senior.


OCMW

Het (progressief) beleid van het OCMW: een understatement

Zoals U weet, zijn we halverwege de legislatuur en sp.a nam daarom graag de tijd om een kritische blik te werpen op het gevoerde OCMW-beleid van Melle.

Ons inziens worden te vaak aan diverse doelgroepen onvoldoende aandacht geschonken. Zowel senioren, allochtonen, personen met een handicap en een aantal minderheden zoals bvb. Vluchtelingen worden nauwelijks voorzien in of betrokken bij het Melse beleid.


Studio M.

Geen totaalvisie

Op de gemeenteraad van februari 2016 heeft Jan Raepsaet een vraag over Studio M. Hij had opgemerkt dat de gemeente wel erg veel geld pompt in Studio M. Buiten de aankoop (918 750 euro) is er tot op vandaag al 240 000 euro geïnvesteerd in het opknappen van dat gebouw. Iedereen die het gebouw kent zal hem gelijk geven.... echt gezelliger is het er niet op geworden, meer nog, het blijft een groot lomp gebouw dat buiten het centrum van Melle ligt. Wij weten heus ook wel dat dit gebouw gebruikt wordt (we gebruiken het trouwens zelf elk jaar voor onze Curieus rommelmarkt) toch vinden wij 240 000 euro veel geld voor iets wat een bodemloze put lijkt.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle