sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput

Op 22 juni jl. werd een advies ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad mbt het GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham. De bestuursmeerderheid stemde zonder meer voor omdat het om een ...


#Corona

Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 september werd er nog een poging ondernomen door sp.a, groen en twee andere oppositieraadsleden mn Ellen Swennen en Christophe Saerens om de voorgestelde maatregelen aan te passen, te verfijnen en te verbeteren, maar tevergeefs.


Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham werd in de gemeenteraad van juni 2020 besproken. Het GRUP houdt in essentie in dat de dijk langs de Schelde en ter hoogte van de woonwijk met oa de John Youngstraat zal worden doorbroken. De zandwinningsput zal als expansie van de Zeeschelde dienen en om overstroming tegen te gaan zal rond deze zandwinningsput een nieuwe dijk worden gebouwd. Een dijk die zal grenzen aan de bebouwde percelen van oa de John Youngstraat. De ene dijk afbreken om er een nieuwe te bouwen, maar dan dichter bij de woonzones. Wie is hiervoor vragende partij?


COVID-19-toeslag bij Groeipakket

Gezinnen die hun inkomsten zagen dalen tijdens de Corona periode kunnen van 15 juni af een COVID-19-toeslag aanvragen bij hun Groeipakket.


Gratis kaarten concert 65-jarigen

Op de gemeenteraad van juni stelde gemeenteraadslid Tim Dhondt een vraag om de gratis kaarten die de gemeenteraad zichzelf schenkt te schenken aan het OCMW. U kan de vraag hier nalezen (en natuurlijk het antwoord beluisteren)


Overstijgt Corona Melse politiek of niet?

De Coronacrisis treft elke maatschappij wereldwijd. Door de nooit eerder geziene sociale en economische impact wordt deze pandemie regelmatig vergeleken met een naoorlogse periode, omdat de heropstart van onze maatschappij van iedereen heel wat inspanning, begrip en solidariteit vergt.


Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!

Het huidige bestuur van onze gemeente besliste om een nieuwe basisschool voor kleuters en lagere schoolkinderen te bouwen. Een beslissing waarmee we volmondig instemden omdat investeren in de toekomst steeds een prioritaire doelstelling moet zijn.


OCMW Melle, een verhaal van lange adem

Tijdens de Coronacrisis stond het dagelijkse leven gedurende diverse weken op zijn kop. Sinds enkele dagen herneemt het 'gewone' leven, maar intussen kwamen er heel wat huishoudens financieel onder druk te staan.


Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad van Melle de Jaarrekening voorgelegd, dit is een overzicht aan cijfers van het voorbije politieke jaar waarin duidelijk wordt wat wel en niet geïnvesteerd en gerealiseerd werd. Het heeft ook een overzicht van de financiële toestand van onze gemeente.


Een sportsprookje op de Kouterslag Melle

Midden in de prachtige groene natuur van Melle ligt een oase voor sport en ontspanning. Reeds jaren is de Kouterslag een ontmoetingsplaats voor iedereen die wil ontspannen, genieten en sporten. Om deze groene long verder te ontwikkelen kocht de gemeente de omliggende gronden aan om het sport- en recreatiepark te kunnen uitbouwen tot een gecentraliseerd geheel voor sport en ontspanning.


Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen

De Melse bestuursmeerderheid besloot om de gemeenteraad van 20 april via e-mail te laten verlopen toen de coronamaatregelen werden verlengd en nadat de zitting op 16 maart werd geannuleerd. Dat voorstel stootte op veel ongeloof bij zowel sp.a als de andere oppositiepartijen omdat sp.a in maart de vraag al stelde om een virtuele vergadering te organiseren en omdat na meer dan één maand hier nog geen werk van werd gemaakt.


UITPAS individueel of voor organisaties

Elke sociale organisatie of vereniging die werkt met en voor personen met een laag inkomen kan bij de gemeente Melle een aantal organisatie-UiTPASSEN en groeps-UiTPASSEN aanvragen zodat men de vrijetijdswerking en - activiteiten kan ondersteunen zoals deze zijn uitgebouwd binnen de vereniging of sociale organisaties.


OCMW

Het OCMW is er voor iedereen

Bij het OCMW komen plots gezinnen aankloppen die voordien nooit hulp nodig hadden en wellicht volgen er binnenkort nog meer. Niemand gaat voor zijn plezier naar het OCMW. Er hangt jammer genoeg ook nog altijd een zekere schaamte rond hulp vragen aan het OCMW. Nochtans is het OCMW er voor iedereen.


Shop bij een winkelier van hier!

Op de gemeenteraad van februari stelde sp.a-raadslid Tim Dhondt een vraag over het stimuleren van de lokale economie door de zelfstandige ondernemer tegemoet te komen en de lokale inwoners te stimuleren om lokaal de boodschappen te doen.


Wordt de Kouterslag ooit een volwaardig sportcomplex?

In 2015 werd met veel toeters en bellen het masterplan voor het Sport- en recreatiepark Kouterslag voorgesteld. Met dit plan wou de bestuursmeerderheid van toen een visie op tafel leggen en de toekomst duidelijk stellen voor deze groene long van Melle.


Cercle Melle genoodzaakt om zwaar te investeren!

Het is al jaren de droom van het huidige gemeentebestuur om de sport te centraliseren op de Kouterslag. Er werd dan ook een masterplan opgemaakt om duidelijkheid en een visie naar voren te brengen.


Meerjarenplanning (MJP) 2020 – 2025

Voor de dame en heren van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) was het op 16 december 2019 de absolute hoogdag van het afgelopen jaar.


OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW staat open voor alle Mellenaars, dus ook voor u. Daarbij spelen uw leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol. Open betekent daarnaast dat u er met elke vraag terecht kunt, hoe groot of hoe klein die ook is.


Vuurwerk: voor of tegen?

Door de hinder die hier wordt veroorzaakt en de risico’s dat dit particuliere vuurwerk inhoudt, is sp.a voorstander om deze vorm van vuurwerk onmiddellijk te verbieden.


Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?

De dienstverlening van het OCMW verloopt problematisch; OCMW-cliënten krijgen te laat of geen ondersteuning. De OCMW-voorzitter, Frank De Vis (NV-A), noemde tijdens de gemeenteraad van september de overname van het OCMW vanuit de vorige legislatuur (CD&V) geen geschenk en vroeg èèn jaar tijd om deze problemen op punt te stellen. Tijd die noodzakelijk blijkt te zijn, maar die volgens sp.a er jammer genoeg niet meer is aangezien de noodzakelijke dienstverlening stropt en deze problemen te aanzienlijk zijn om dit nog voor het einde van 2019 op te lossen. De problematiek beperkt zich niet tot het personeelstekort, maar gaat ook over werkprocessen en lijn- en kwaliteitsbewaking.


OCMW-dienstverlening

De sp.a-fractie kreeg signalen dat de OCMW-dienstverlening sinds enkele maanden niet loopt zoals het hoort en dat aanvragen voor financiële steun of andere vormen van OCMW-hulpverlening zoals poetshulp aan huis ofwel niet ofwel vertraagd worden behandeld.


#MMMM

Brengt het nieuwe mobiliteitsplan Melle terug in beweging?

Reeds meerdere jaren worden nieuwe verkavelingen en bouwaanvragen toegestaan in onze gemeente, de meest in het oog springende zijn de uitbreiding op Melle Dries, Roodputte, Light Falls aan Melle College, de verkavelingen tussen Gontrode Heirweg en Caritasstraat, diverse appartementsblokken, bureaucomplexen langs de Brusselsesteenweg, Colruyt Academy, de NMBS-werkplaats, ...


#JijBentOpWeg

Fietsenstalling Cercle Melle

Op de gemeenteraad van juni had Tim een vraag over fietsenstalling aan Cercle Melle. Lees/beluister hieronder zijn vraag.


#NMBSSite

Buurtbewoners rond de nieuwe NMBS-site blijven in de kou staan.

Omtrent de problematiek van de overlast rond de nieuwe NMBS-werkplaats, stelde sp.a-Melle , op de gemeenteraad van 29 april 2019, een vraag over de toegenomen hinder veroorzaakt door de verlichting op de site, remtesten met treinen en motoren van locomotieven die gedurende uren buiten het gebouw staan te draaien.


#UitPas

Vanaf 2020 is de UiTPAS verkijgbaar in Melle

De UITpas is een algemene voordeelpas die iedereen kan verwerven, met bijzondere aandacht voor de doelgroep ‘mensen in armoede’ die dankzij deze UiTPAS extra kansen krijgen en aan gereduceerd tarief aan een vrijetijdsaanbod kunnen deelnemen. Om deze pas in te voeren vanaf 1 januari 2020 is er voor 1 april 2019 een principe-akkoord nodig om de besprekingen op te starten.


#gemeenteraad2019 - maart

Reinigen van rioolkolken en verwijderen van bladeren op fietspaden

Een inwoner van de collegebaan stelde ons de vraag hoe het eigenlijk zit met het verwijderen van bladeren en reinigen van rioolkolken op ons grondgebied.


Fiets/voetverbinding tussen Schaapswegel en Fazantenstraat

Op vraag van inwoners uit de wijk Driebunderput aan het Lammeke.

Tussen de Fazantstraat en de Schaapswegel is een deel fiets/voetpad aangelegd in onverhard, waterdoorlatend materiaal. Dit deel wordt ook aangeduid als Schaapswegel en komt uit op de Schaapswegel, gegoten in beton, die verlicht is en zorgt voor een verbinding tussen de Vossenstraat en de Geraardsbergsesteenweg.


Het voorlopige RUP brouwerij Huyghe

Maandag 17 februari 2019 wordt in de gemeenteraazd vanaf 20u de goedkeuring van één van de belangrijkste dossier besproken nl. "het voorlopige RUP brouwerij Huyghe"

Wie interesse heeft in de antwoorden op de vraag of dit industriële bedrijf een plaats blijft hebben in Melle komt dan best eens luisteren.


Geen megabrouwerij in het centrum van Melle.

Goede ruimtelijke ordening voorziet dat bedrijven ook in het woongebied worden opgenomen. Deze woongebieden zijn echter in de eerste plaats bestemd om de woonfunctie verder uit te bouwen.

Bepaalde bedrijven worden - gelet op hun omvang en mogelijke hinder – best ingeplant in een ambachtelijke zone. Deze zones worden meestal voorzien aan de dorpsrand om de hinder te beperken.

Door de brouwerij Huyghe nog verder uit te breiden, krijgt dit semi – industrieel bedrijf een nog meer vast karakter in het Melse centrum.


Liever een kleurrijke gevel, dan een saai verkiezingsbord aan de deur.

Het zou ons verwonderen mocht je het nog niet weten, maar we gaan met z’n allen op 14 oktober opnieuw naar de stembus.

Bijna alle politieke partijen maken dit zeer duidelijk door langs de hoofdwegen en aan belangrijke kruispunten grote verkiezingsborden te plaatsen. Ook raamaffiches en andere vormen van publiciteit worden aan de ramen gekleefd om de kiezer om hun stem te vragen. Nochtans is aangetoond dat affiches en borden langs wegen slechts 3% van de kiezers bereiken.

sp.a Melle kiest resoluut voor een campagne waarbij we het milieu en uw brievenbus sparen.


#JijBentOpWeg

sp.a Melle gaat voluit voor een veilig gemeenteplein

De onveiligheid van het gemeenteplein is jammer genoeg gekend en veranderde de voorbije jaren niet.

sp.a Melle wil hier echt iets aan doen en tekende een heraanlegplan voor het gemeenteplein uit en becijferde de kostprijs voor elke Mellenaar: dagelijks 1 eurocent (gespreid over) 30 jaar. Een bedrag dat wij graag betalen voor de veiligheid van iedereen die langs het gemeenteplein wandelt, loopt, fietst of rijdt.


#JijMaaktMelle #JijBentEcologisch

Zwerfvuil, daar doen we samen iets aan

Dagelijks worden we in het straatbeeld geconfronteerd met lege blikjes, flesjes, maaltijdverpakkingen en dergelijke meer.

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval.


mobiliteit

Buurtbewoners en leden GWV opgetogen over schets Gemeenteplein.

In de vorige editie lieten we verstaan dat sp.a-Melle kiest voor een totale aanpak van het gemeenteplein. Na een eerste overleg met buurtbewoners en lokale zelfstandigen klopten we aan bij specialisten om ons verder te ondersteunen met tips en suggesties.


#jijmaaktMelle

Samen maken we de aarde kouder en de samenleving warmer

Heel wat mensen geloven niet langer dat partijpolitiek een positief verschil kan maken in hun dagelijkse leven. Velen zijn zelfs ronduit kwaad op een systeem dat hoge inkomens genereert voor een select clubje, terwijl er alsmaar minder financiële ruimte is voor zaken, die zij belangrijk vinden. Het besef dat politieke keuzes een ontzettende impact hebben op het échte leven van vele mensen, is in een mum van tijd weggeëbd. Intussen gaat het al lang niet meer alleen over gepensioneerden, zieken, mensen met een handicap of in armoede.


Studio M.

Geen totaalvisie

Op de gemeenteraad van februari 2016 heeft Jan Raepsaet een vraag over Studio M. Hij had opgemerkt dat de gemeente wel erg veel geld pompt in Studio M. Buiten de aankoop (918 750 euro) is er tot op vandaag al 240 000 euro geïnvesteerd in het opknappen van dat gebouw. Iedereen die het gebouw kent zal hem gelijk geven.... echt gezelliger is het er niet op geworden, meer nog, het blijft een groot lomp gebouw dat buiten het centrum van Melle ligt. Wij weten heus ook wel dat dit gebouw gebruikt wordt (we gebruiken het trouwens zelf elk jaar voor onze Curieus rommelmarkt) toch vinden wij 240 000 euro veel geld voor iets wat een bodemloze put lijkt.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle