sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Participatie en sociale activering

De beste manier om een persoon in armoede duurzaam herin te schakelen in de maatschappij is ontegensprekelijk een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt. Maar niet alle OCMW-gerechtigden zijn in staat om te werken. Om ofwel gezondheids- of billijkheidsredenen zijn sommige mensen ver verwijderd van de arbeidsmarkt.


Bouw Parkschool en turn- en gymzaal

Op de gemeenteraad van 21 februari stelt Tim Dhondt een vraag over de bouw van de nieuwe gemeenteschool. U kan die hier lezen/beluisteren.


aanstellen stagiairs bij het OCMW

Op de OCMW raad van 21 februari stelt Tim Dhondt een vraag over het aanstellen van stagiairs bij het OCMW. U kan de vraag hier lezen/beluisteren


Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?

e aannemer is in Melle vanaf 27 augustus 2020.gestart met de ombouw naar de digitale meter.


Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?

Studio M is 46 jaar oud en meer dan 12 jaar in het bezit van de gemeente. Iedereen die gebruikmaakte van de zaal, stelde ongetwijfeld vast dat deze zaal potentieel heeft om als cultureel centrum te dienen, maar door de leeftijd dringend aan een update toe is.


Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats

Tijdens de bespreking in de milieuraad van 24 februari kwamen de diverse vormen van hinder aan bod: geluid, licht, geur, fijn stof, trillingen en het ontbreken van een groenscherm als buffering.


Samen BIN-nen

Heb jij al van het BIN-netwerk gehoord? Op het Melse grondgebied zijn er 4 van deze netwerken actief. BIN Melle centrum, BIN Melle Vogelhoek, BIN Gontrode en BIN-Z (netwerk voor zelfstandigen). Maar wat is het nu en waarom zou jij je aansluiten?


Hindermetingen werkplaats NMBS

Maandag 11 januari werden er op verschillende locaties rond de NMBS-werkplaats door Fluvius en in opdracht van het college van burgemeester en schepenen metingen gedaan ihkv de maximale lichtsterkte rond deze werkplaats.


Wilde bijen in nood

Op 29 april 2018 vroeg Wim aan de milieuraad om een actieplan op te stellen om alle soorten wilde bijen, die het momenteel voor diverse redenen moeilijk hebben, te helpen


Een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken

Met het nieuwe reglement worden Mellenaars ondersteund die het financieel moeilijk hebben om oa de huisvuilophaling te betalen. Dit nieuwe reglement gaat de goede weg op, maar sp.a had bedenkingen en 1 ernstig bezwaar.


Melle steunt uiterst rechtse vzw in de rand van Brussel

Jaarlijks wordt in de gemeenteraadszitting van december diverse éénmalige subsidies voorgelegd. Sinds meerdere jaren wordt door Melle ook aan vzw Komitee De Randgemeenten in de rand van Brussel een subsidie toegekend van 125 euro; een te verwaarlozen bedrag dat geen discussie waard is, maar toch.


#Merelbekestraat

Beloofde fietssuggestiestroken komen er niet!

De huidige bestuursmeerderheid van CD&V en NV.A beloofde de aanleg van fietssuggestiestroken en snelheidsremmende maatregelen in de Merelbekestraat om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. Dit staat ook opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. Er is hiervoor ook reeds €100.000 gebudgetteerd.


Verhoogde tegemoetkoming zonder financiële zorgen

De groep kwetsbare Mellenaars ontvangt binnenkort een Mellebon. Voor kwetsbare gezinnen zonder kinderen wordt 4 keer per jaar 20 euro voorzien en voor gezinnen met kinderen wordt dit bedrag verhoogd met 10 euro ongeacht het aantal kinderen.


Oppositiepartijen alweer niet ernstig genomen door Melse meerderheid.

In de gemeenteraad van 16 november diende een agendapunt goedgekeurd te worden met betrekking op parkeertoezicht in de blauwe zone. Door technische problemen met het streamen van deze gemeenteraad werd deze geschorst en uitgesteld naar maandag 23 november.


Is de OCMW-dienstverlening door iedereen gekend?

De federale regering maakte 125 miljoen euro vrij om alle burgers financieel te ondersteunen tijdens de Coronacrisis en zette hiervoor ook als ondersteuning een communicatiecampagne op punt en dit in het bijzonder voor alle kleinere OCMW's zoals dat van Melle.


Voorbereidende werken Bergwijkbrug

Voorbereidende werken Bergwijkbrug zorgen nu al voor extra verkeershinder en -drukte in wijk Vogelhoek.


Twee maten en twee gewichten

Een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden

Bij de aanduiding van de leden voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) werd een bekwame en deskundige expert geweigerd omdat hij ooit sp.a gemeenteraadslid en verkiezingskandidaat was en hij sinds 2010 tot einde 2018 de gecorovergaderingen bijwoonde als vertegenwoordiger van de sp.a fractie. Sindsdien is betrokkene niet langer politiek actief.


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput

Op 22 juni jl. werd een advies ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad mbt het GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham. De bestuursmeerderheid stemde zonder meer voor omdat het om een ...


#Corona

Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 september werd er nog een poging ondernomen door sp.a, groen en twee andere oppositieraadsleden mn Ellen Swennen en Christophe Saerens om de voorgestelde maatregelen aan te passen, te verfijnen en te verbeteren, maar tevergeefs.


Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham werd in de gemeenteraad van juni 2020 besproken. Het GRUP houdt in essentie in dat de dijk langs de Schelde en ter hoogte van de woonwijk met oa de John Youngstraat zal worden doorbroken. De zandwinningsput zal als expansie van de Zeeschelde dienen en om overstroming tegen te gaan zal rond deze zandwinningsput een nieuwe dijk worden gebouwd. Een dijk die zal grenzen aan de bebouwde percelen van oa de John Youngstraat. De ene dijk afbreken om er een nieuwe te bouwen, maar dan dichter bij de woonzones. Wie is hiervoor vragende partij?


COVID-19-toeslag bij Groeipakket

Gezinnen die hun inkomsten zagen dalen tijdens de Corona periode kunnen van 15 juni af een COVID-19-toeslag aanvragen bij hun Groeipakket.


Gratis kaarten concert 65-jarigen

Op de gemeenteraad van juni stelde gemeenteraadslid Tim Dhondt een vraag om de gratis kaarten die de gemeenteraad zichzelf schenkt te schenken aan het OCMW. U kan de vraag hier nalezen (en natuurlijk het antwoord beluisteren)


Overstijgt Corona Melse politiek of niet?

De Coronacrisis treft elke maatschappij wereldwijd. Door de nooit eerder geziene sociale en economische impact wordt deze pandemie regelmatig vergeleken met een naoorlogse periode, omdat de heropstart van onze maatschappij van iedereen heel wat inspanning, begrip en solidariteit vergt.


Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!

Het huidige bestuur van onze gemeente besliste om een nieuwe basisschool voor kleuters en lagere schoolkinderen te bouwen. Een beslissing waarmee we volmondig instemden omdat investeren in de toekomst steeds een prioritaire doelstelling moet zijn.


OCMW Melle, een verhaal van lange adem

Tijdens de Coronacrisis stond het dagelijkse leven gedurende diverse weken op zijn kop. Sinds enkele dagen herneemt het 'gewone' leven, maar intussen kwamen er heel wat huishoudens financieel onder druk te staan.


Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad van Melle de Jaarrekening voorgelegd, dit is een overzicht aan cijfers van het voorbije politieke jaar waarin duidelijk wordt wat wel en niet geïnvesteerd en gerealiseerd werd. Het heeft ook een overzicht van de financiële toestand van onze gemeente.


Een sportsprookje op de Kouterslag Melle

Midden in de prachtige groene natuur van Melle ligt een oase voor sport en ontspanning. Reeds jaren is de Kouterslag een ontmoetingsplaats voor iedereen die wil ontspannen, genieten en sporten. Om deze groene long verder te ontwikkelen kocht de gemeente de omliggende gronden aan om het sport- en recreatiepark te kunnen uitbouwen tot een gecentraliseerd geheel voor sport en ontspanning.


Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen

De Melse bestuursmeerderheid besloot om de gemeenteraad van 20 april via e-mail te laten verlopen toen de coronamaatregelen werden verlengd en nadat de zitting op 16 maart werd geannuleerd. Dat voorstel stootte op veel ongeloof bij zowel sp.a als de andere oppositiepartijen omdat sp.a in maart de vraag al stelde om een virtuele vergadering te organiseren en omdat na meer dan één maand hier nog geen werk van werd gemaakt.


UITPAS individueel of voor organisaties

Elke sociale organisatie of vereniging die werkt met en voor personen met een laag inkomen kan bij de gemeente Melle een aantal organisatie-UiTPASSEN en groeps-UiTPASSEN aanvragen zodat men de vrijetijdswerking en - activiteiten kan ondersteunen zoals deze zijn uitgebouwd binnen de vereniging of sociale organisaties.


OCMW

Het OCMW is er voor iedereen

Bij het OCMW komen plots gezinnen aankloppen die voordien nooit hulp nodig hadden en wellicht volgen er binnenkort nog meer. Niemand gaat voor zijn plezier naar het OCMW. Er hangt jammer genoeg ook nog altijd een zekere schaamte rond hulp vragen aan het OCMW. Nochtans is het OCMW er voor iedereen.


Shop bij een winkelier van hier!

Op de gemeenteraad van februari stelde sp.a-raadslid Tim Dhondt een vraag over het stimuleren van de lokale economie door de zelfstandige ondernemer tegemoet te komen en de lokale inwoners te stimuleren om lokaal de boodschappen te doen.


Wordt de Kouterslag ooit een volwaardig sportcomplex?

In 2015 werd met veel toeters en bellen het masterplan voor het Sport- en recreatiepark Kouterslag voorgesteld. Met dit plan wou de bestuursmeerderheid van toen een visie op tafel leggen en de toekomst duidelijk stellen voor deze groene long van Melle.


Cercle Melle genoodzaakt om zwaar te investeren!

Het is al jaren de droom van het huidige gemeentebestuur om de sport te centraliseren op de Kouterslag. Er werd dan ook een masterplan opgemaakt om duidelijkheid en een visie naar voren te brengen.


Meerjarenplanning (MJP) 2020 – 2025

Voor de dame en heren van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) was het op 16 december 2019 de absolute hoogdag van het afgelopen jaar.


OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW staat open voor alle Mellenaars, dus ook voor u. Daarbij spelen uw leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol. Open betekent daarnaast dat u er met elke vraag terecht kunt, hoe groot of hoe klein die ook is.


Vuurwerk: voor of tegen?

Door de hinder die hier wordt veroorzaakt en de risico’s dat dit particuliere vuurwerk inhoudt, is sp.a voorstander om deze vorm van vuurwerk onmiddellijk te verbieden.


Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?

De dienstverlening van het OCMW verloopt problematisch; OCMW-cliënten krijgen te laat of geen ondersteuning. De OCMW-voorzitter, Frank De Vis (NV-A), noemde tijdens de gemeenteraad van september de overname van het OCMW vanuit de vorige legislatuur (CD&V) geen geschenk en vroeg èèn jaar tijd om deze problemen op punt te stellen. Tijd die noodzakelijk blijkt te zijn, maar die volgens sp.a er jammer genoeg niet meer is aangezien de noodzakelijke dienstverlening stropt en deze problemen te aanzienlijk zijn om dit nog voor het einde van 2019 op te lossen. De problematiek beperkt zich niet tot het personeelstekort, maar gaat ook over werkprocessen en lijn- en kwaliteitsbewaking.


OCMW-dienstverlening

De sp.a-fractie kreeg signalen dat de OCMW-dienstverlening sinds enkele maanden niet loopt zoals het hoort en dat aanvragen voor financiële steun of andere vormen van OCMW-hulpverlening zoals poetshulp aan huis ofwel niet ofwel vertraagd worden behandeld.


#MMMM

Brengt het nieuwe mobiliteitsplan Melle terug in beweging?

Reeds meerdere jaren worden nieuwe verkavelingen en bouwaanvragen toegestaan in onze gemeente, de meest in het oog springende zijn de uitbreiding op Melle Dries, Roodputte, Light Falls aan Melle College, de verkavelingen tussen Gontrode Heirweg en Caritasstraat, diverse appartementsblokken, bureaucomplexen langs de Brusselsesteenweg, Colruyt Academy, de NMBS-werkplaats, ...


#JijBentOpWeg

Fietsenstalling Cercle Melle

Op de gemeenteraad van juni had Tim een vraag over fietsenstalling aan Cercle Melle. Lees/beluister hieronder zijn vraag.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle