sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Automatische rechtentoekenning

Als je recht hebt op iets, waarom moet je er dan naar vragen?

Sommige aanvullende rechten (bvb gratis huisvuilzakken) kunnen automatisch worden toegekend. Waarom moet in Melle dit nog worden aangevraagd. Deze vraag stelde Wim Verween, sp.a-gemeenteraadslid, aan de CD&V en NV-A bestuursmeerderheid tijdens de gemeenteraad van april 2017. De vraag kan u hieronder lezen of beluisteren.

De automatische rechtentoekenning is een instrument tegen armoede en een middel tot administratieve vereenvoudiging. Dit komt er in wezen op neer dat van burgers niet meer wordt gevraagd om aanvragen voor aanvullende rechten zoals sociale tarieven, taksen- en belastingsvermindering en gratis huisvuilzakken in te dienen en hiervoor formulieren in te vullen.

Dit vermijdt voornamelijk niet-opname van rechten, vaak door de maatschappelijk zwaksten en het vermindert administratie rompslomp. Een win-win als het ware zowel voor administratie als rechthebbende.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) heeft een buffergegevensbank aangelegd waarin informatie die vaak gebruikt wordt als basis voor de toekenning van de aanvullende rechten wordt bijgehouden. De informatie wordt driemaandelijks geactualiseerd en kan worden verkregen door elke instantie die een aanvullend recht toekent.

Jaarlijks wordt er in Melle een beperkt aantal aanvullende rechten toegekend zoals de gratis huisvuilzakken voor OCMW-cliënten en personen die lijden aan chronische incontinentie, dialyse- en STOMA-patiënten.

Momenteel worden beide op basis van een reglement aangevraagd en toegekend.

Als we beide reglementen bekijken dan stellen we vast dat de meeste informatie beschikbaar is in deze database. Zoals de leeftijd, het verblijf, het inkomen, het verzekerbaarheidsstatuut bij de mutualiteit (of men al dan niet recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming) en of betrokkene of een inwonend gezinslid al dan niet eigenaar is van een onroerend goed.

Dit zijn de criteria die telkens door de aanvragers moeten worden ingevuld ondanks dat deze informatie beschikbaar is in het KSZ.

We zijn ervan overtuigd dat deze procedure, die Melle hanteert, drempelverhogend en bovendien belastend is voor rechthebbenden en de gemeentelijke administratie en de sociale dienst van het OCMW

Op 23 januari 2015 vroeg de milieuraad aan het college van burgemeester en schepenen om te onderzoeken of de gratis restafvalzakken kunnen worden toegekend zonder indiening van een aanvraagformulier. Dit is ruim twee jaar geleden. We vernamen hier niks meer over.

Op 28 april 2015 lanceert de FOD sociale zekerheid een persbericht waarin het aankondigt dat diverse aanvullende rechten automatisch zullen worden toegekend op basis van elektronische gegevensuitwisseling, die automatische rechtentoekenning zal mogelijk maken.

In 2017 schreven staatssecretaris Francken en minister De Block alle burgemeesters aan om de automatische rechtentoekenning binnen de gemeentelijke beleidsdomeinen in te voeren en om de toekenningvoorwaarden te harmoniseren en af te stemmen op de beschikbare informatie in het KSZ met het oog op een automatische toekenning van aanvullende rechten.

Daarom vernam ik graag of

  • het mogelijk om deze aanvullende rechten automatisch toe te kennen aan de Mellenaars, die hier recht op hebben volgens de gegevens in de buffergegevensbank KSZ?
  • Is het mogelijk om de toekenningvoorwaarden van andere aanvullende rechten zoveel als mogelijk te harmoniseren en af te stemmen op de bufferdatabank zodat nog andere aanvullende rechten automatisch kunnen worden toegekend?


Aangemaakt door Wim Verween - 25 april 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle