sp.a Melle

Jij maakt morgen!

OCMW

Bestuursmeerderheid keurt voor de tweede keer het OCMW-voorstel af om een beveiligde server aan te kopen

De besprekingen tussen gemeente en OCMW om samen te werken rond een gemeenschappelijk IT-gebeuren startten tijdens de zomer 2016. Na diverse gesprekken tussen ambtenaren en beleidsmensen van zowel gemeente als OCMW volgde een doorlichting en werd er op 3 september het auditrapport over de ICT-werking van het OCMW en de gemeente opgesteld door Cevi (centrum voor informatieverwerking). Dit belangrijke rapport was enkel gekend bij de meerderheid en niet bij de oppositie.

Op 13 september bespreekt het OCMW hun IT-veiligheidsprobleem (dat er vanaf 1 januari geen garantie op beveiliging meer bestaat) voor de zoveelste keer met de gemeente. Omdat het OCMW dreigt afgesloten te worden van de kruispuntbank en hierdoor hun werking niet meer kan uitvoeren, is een dringende oplossing noodzakelijk. Deze problematiek wordt ook gemeld aan de toezichthoudende overheid, POD-MI.

Volgens de gemeente dient het OCMW zelf in te staan voor een oplossing.

Na een eerste afgekeurde voorstel in de OCMW-raad van 28 november (zie eerder artikel) werd gisteren een tweede voorstel voorgelegd. De OCMW-voorzitter (CD&V) stemde vòòr de aankoop en de oppositieraadsleden deden dit ook. De overige raadsleden van de meerderheid stemden tegen. In de zitting deed, Freddy Van De Putte, voorzitter gemeenteraad en OCMW-raadslid (NV-A), mondeling het voorstel om in te stappen in de raamovereenkomst met de provincie oost-Vlaanderen. Deze overeenkomst werd op 25 mei 2016 goedgekeurd door het provinciebestuur, maar dit agendapunt wordt pas besproken op de gemeenteraad van 19 december as. Bovendien is deze samenwerking nog niet zeker omdat er ook naar IT-samenwerking wordt gezocht met de stad Brugge. De gemeente Melle heeft maw zelf hoegenaamd nog geen zicht met wie zij in zee zullen gaan. Bovendien zal dergelijke samenwerking ook niet onmiddellijk worden opgestart en hierdoor geen concrete spoedige oplossing bieden voor het zeer dringende IT-probleem van het OCMW.

In deze discussie vallen enkele feiten bijzonder op:

 • Het OCMW vraagt om ondersteuning en hulp voor het IT-probleem en krijgt de melding vanuit het gemeentebestuur dat het zelf voor een oplossing moet zorgen;
 • De besprekingen rond de IT-samenwerking tussen gemeente en OCMW levert na diverse maanden jammer genoeg geen concrete oplossing voor het OCMW-probleem op;
 • Het eerste voorstel wordt besproken op de OCMW-raad van 28 november, maar wordt - na een nota van de burgemeester - afgekeurd door de eigen bestuursmeerderheid.
 • De gemeente maakt een eigen voorstel over, maar dit voorstel krijgt geen goedkeuring van de veiligheidsadviseur van de POD-MI;
 • De OCMW-voorzitter stelt tijdens de zitting van 15 december een tweede oplossing voor aan de OCMW-raad, maar ook dit voorstel wordt door leden van de eigen bestuursmeerderheid tegengehouden op basis van financiële argumenten en afgekeurd.
 • NV-A raadslid Freddy Van De Putte maakt een alternatief voorstel mondeling over in de raad, maar hieruit blijft dat deze oplossing slechts 2000 euro goedkoper is dan het OCMW-voorstel en bovendien niet werd getest op veiligheid;
 • De gemeente Melle neemt pas in de gemeenteraad van 19 december een standpunt in om mogelijks met ofwel de stad Brugge ofwel de provincie Oost-Vlaanderen samen te werken. De gemeente Melle heeft zelf nog geen duidelijk beeldmet wie zij in zee zullen gaan., Zonder duidelijkheid kan er ook geen concrete oplossing worden geboden voor het OCMW-probleem.
 • Het bestek van de provincie Oost-Vlaanderen werd einde mei 2016 door de provincieraad goedgekeurd. De gemeente Melle agendeert een voorstel tot mogelijke samenwerking op de gemeenteraad van 19 december.
 • Na zes maanden bespreken ontstaat er toch een polemiek rond IT-werking, die volgens ons kon worden vermeden indien zowel gemeente als OCMW tijdig en adequaat te werk zouden zijn gegaan;
 • Diverse beleidsdocumenten en voorstellen (nota burgemeester, mondeling voorstel Freddy Van De Putte, auditrapport Cevi) worden stelselmatig voor de oppositiepartijen achter gehouden en niet tijdig bekend gemaakt ifv de bespreking op de GR-raad/OCMW-raad;
 • Het menselijke en maatschappelijke belang en in het bijzonder dat van de zwakke doelgroep van het OCMW-clienteel is duidelijk ondergeschikt aan het minieme financiële verschil tss beide voorstellen;
 • het imago van het gemeentelijke en het OCMW-bestuur kan ernstige schade oplopen omdat zowel het OCMW als de gemeente opnieuw door toezichthoudende overheden worden gescreend; hetgeen op zich niet gebruikelijk en uitzonderlijk is.

Het is duidelijk dat het vertrouwen tot samenwerking tussen OCMW en gemeente, maar tevens tussen de meerderheidsleden en de OCMW-voorzitter zoek is. Deze crisis leidt er ook toe dat op 24 januari 2017 de programmatorische overheidsdienst - maatschappelijke integratie en de Vlaamse toezichtcommissie naar Melle afzakken om zowel het OCMW als de gemeente door te lichten.

Volgens sp.a is het vijf na twaalf.

De OCMW-werking, het maatschappelijke belang en persoonlijke belang van het OCMW-cliënteel komen in het gedrang. Er is teveel tijd verloren door zowel gemeente als OCMW. Het feit dat de gemeente het OCMW-voorstel afkeurt en het OCMW - ondanks de tijdsnood - dwingt tot het nemen van een voorstel dat niet werd getest op veiligheid is voor sp.a onaanvaardbaar. Bovendien is het prijsverschil miniem (2000 euro) en weegt dit echt niet op tegen de problemen waar het OCMW voor staat.

Deze polemiek is ons inziens voornamelijk te wijten aan de lakse houding van de bestuursmeerderheid, die de essentie van het IT-probleem van het OCMW verkeerd inschatte en niet tijdig ingreep. Indien beide besturen tijdig tot een consensus waren gekomen, was een oplossing voor dit probleem niet hoogdringend geweest.

Deze gang van zaken baart sp.a ernstige zorgen omdat het OCMW-cliënteel een zwakke groep binnen onze maatschappij is en dergelijke wijze van besturen zowel het persoonlijke belang van deze doelgroep als het algemene imago van de gemeente schaadt.

U kan de volledige bespreking hier beluisteren

Ter info: de samenwerking tussen gemeente en OCMW op IT-vlak is tevens geagendeerd op de gemeenteraad van maandag as. Wordt dus vervolgd.


Aangemaakt door Wim Verween - 16 december 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle