sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Vluchtelingen

Opvang van vluchtelingen

Op de gemeenteraad van januari stelde Wim Verween een vraag ivm vrijwilligers om vluchtelingen bij te staan. U kan zijn vraag hier nalezen en beluisteren.


#JijMaaktMelle

Duurzame campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Beste leden, vrienden en sympathisanten

Het lijkt nog veraf, maar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zal sneller van start gaan dan we denken.

Daarom is het belangrijk om als partij de denkoefening te maken en te brainstormen over de aanpak van onze verkiezingscampagne.


OCMW

Bestuursmeerderheid keurt voor de tweede keer het OCMW-voorstel af om een beveiligde server aan te kopen

De besprekingen om tussen gemeente en OCMW samen te werken rond een gemeenschappelijk IT-gebeuren startten tijdens de zomer 2016. Na diverse gesprekken tussen ambtenaren en beleidsmensen van zowel de gemeente als het OCMW volgde een doorlichting en werd er op 3 september een auditrapport over de ICT-werking van het OCMW en de gemeente opgesteld door Cevi (Centrum voor informatieverwerking).


Scheldetoerisme

Tijarm Zeeschelde en Scheldetoerisme

sp.a heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij voorstander zijn voor het behoud van de Scheldenatuur en het scenario waarbij het natuurlijke Scheldezwin en de andere natuurgebieden zoveel als mogelijk worden behouden.

Voor jullie is Scheldetoerisme en het bevaar maken van de Schelde belangrijk. Ondanks onze vragen naar duidelijkheid hebben lieten jullie in het midden wat dit exact inhield. Misschien maar goed ook


Lijsternest

RUP Lijsternest

De vraag van de buurtbewoners naar heraanleg van deze groenzone rond het GOC Lijsternest dateert van meer dan tien jaar terug. Het RUP voor het Lijsternest werd op 18 mei 2015 definitief goedgekeurd en op 1 juli 2015 werd een bespreking met geïnteresseerde buurtbewoners georganiseerd.

Op 9 februari 2016 volgde een eerste ontwerp van heraanleg dat opnieuw aan de buurt werd voorgesteld. Intussen zijn we 9 maanden verder.


Bestuursverkiezingen

Lokale voorzittersverkiezingen sp.a-Melle

sp.a-Melle organiseert om de twee jaar voorzittersverkiezingen. Alle aangesloten leden krijgen de vraag of ze zich kandidaat willen stellen om aan te treden als voorzitter, om een bestuursfunctie op te nemen of zich willen aansluiten bij het bestuur.

Dit jaar werd deze vraag opnieuw aan de leden gesteld om tegen 1 oktober 2016 hun kandidatuur in te dienen.


#SamenSterker

Zonnepanelen, ook iets voor u?

sp.a Melle organiseert in samenwerking met Samen Sterker Oost-Vlaanderen een informatieavond over het gebruik, de aanleg, de kosten en opbrengsten van zonnepanelen.

Deze avond is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats op woensdag 9 november om 20u in het GOC Gontrode, Geraardbergsesteenweg 94 - 9090 Melle.

De toegang is gratis.


Mellenaar geeft een matige score aan de gemeentelijke dienstverlening.

Melle staat op de 176ste plaats na de tevredenheidstudie van de krant Het Nieuwsblad.

Een jaar lang werden alle 308 gemeenten onder de loep genomen door het Nieuwsblad. Van groendienst tot blauw op straat. Van containerpark tot cultuuraanbod. Van burgemeester tot openbaarheid van de gemeente. De resultaten werden niet zo lang terug gepubliceerd. Deze tevredenheidenquête plaatst Melle op de 176ste plaats, met een gemiddelde score van 6,7 op 10.


Gemeenteschool

De Gemeenteschool: JA!
De leugens: NEE!

Wat een soap, je zou denken dat er een speciaal scenario werd voor geschreven: Gemeentelijke Basisschool Melle.

Al veel langer dan vorige legislatuur sleept het dossier aan. Maar laten we eerst en vooral eens terug keren in de tijd. We schrijven oktober 2012; onze heer burgemeester en zijn team halen een zeer mooie score, en door hun kartel een absolute meerderheid.


Straatgeveltuintjes

Melse straatgevels worden kleurrijker.

Bij de heraanleg van de zone rond Merelbekestation krijgen de inwoners van Merelbeke, Gent en voor het eerst ook Melle de kans een straatgeveltuintje te laten aanleggen. Op de gemeenteraad van 20 september ging het Melse bestuur in op de vraag van Wim om ook elders in Melle straatgeveltuintjes toe te laten. Hiervoor zal er binnenkort in het kader van de kleine landschapselementen een reglement worden opgesteld.Herstel Actie Plan

Komt er binnenkort een oplossing voor de Schauwegemstraat?

Op de infovergadering op 1 maart 2016, maar ook in de gemeenteraad stelde Wim Verween voor om de onveiligheidsproblematiek van de Schauwegemstraat aan te pakken.

Het sp.a-voorstel houdt in dat er dringend werk moet worden gemaakt van een HerstelActiePlan. Een plan dat alle straten en voet- en fietspaden in Melle in kaart brengt en de nood aan herstelling of eventueel heraanleg vastlegt, er financiële middelen voor voorziet en hier een timing van deze werkzaamheden aan koppelt.


Hemelwaterbuffering en insijpeling

sp.a vraagt subsidies voor regenputten, infiltratie-instellingen of waterdoorlatende materialen.

Op de gemeenteraad van juni 2016 vroeg Wim Verween naar ondersteuning en subsidies voor wie een regenput of -infiltratie-instelling of waterdoorlatende materialen plaatst tijdens verbouwingswerken. De bestuursmeerderheid stond niet weigerachtig tegenover deze vragen met uitzondering van de regenwaterputten, omdat deze vorm van buffering verplicht wordt door de Vlaamse overheid. De Melse bestuursmeerderheid besliste om momenteel (nog) niet in te gaan op de voorstellen, maar deze verder te onderzoeken.

U kan zijn vraag hier beluisteren en de tussenkomst volledig nalezen.


Ouderen

Ouderenbeleid in Melle mag niet afhankelijk zijn van weersomstandigheden

De samenleving vergrijst en dit stelt onze maatschappij niet alleen voor grote uitdagingen, zoals het mogelijk maken dat senioren langer thuis wonen, maar ook voor ernstige bezorgdheden, zoals de toenemende eenzaamheid onder senioren.

Onderzoek toont aan dat minstens 20% en soms tot bijna 25% van de seniorenbevolking zich niet alleen eenzaam voelt, maar zich ook daadwerkelijk in een situatie van sociaal isolement bevindt. Sommige senioren brengen dagen door zonder iemand te zien. Zij combineren een klein sociaal netwerk met gevoelens van eenzaamheid en hierdoor krijgen ze vaak te laat de gepaste hulp en dit met soms dramatische gevolgen.


#EerlijkIsBeter

Krijgt de Mellenaar waar voor zijn geld?

De jaarrekening is een weergave van inkomsten en uitgaven, dat het gevoerde beleid in 2015 weergeeft, maw hoe duidelijker dit document, hoe transparanter de beleidsvoering.

De jaarrekening 20145 legt spijtig genoeg de pijnlijke vaststelling bloot dat sommige beleidsdoelstellingen niet worden uitgevoerd of onvoldoende worden gerealiseerd. Er wordt in het bijzonder schromelijk tekort geschoten ten opzichte van de Melse senior.


OCMW

Het (progressief) beleid van het OCMW: een understatement

Zoals U weet, zijn we halverwege de legislatuur en sp.a nam daarom graag de tijd om een kritische blik te werpen op het gevoerde OCMW-beleid van Melle.

Ons inziens worden te vaak aan diverse doelgroepen onvoldoende aandacht geschonken. Zowel senioren, allochtonen, personen met een handicap en een aantal minderheden zoals bvb. Vluchtelingen worden nauwelijks voorzien in of betrokken bij het Melse beleid.


Studio M.

Geen totaalvisie

Op de gemeenteraad van februari 2016 heeft Jan Raepsaet een vraag over Studio M. Hij had opgemerkt dat de gemeente wel erg veel geld pompt in Studio M. Buiten de aankoop (918 750 euro) is er tot op vandaag al 240 000 euro geïnvesteerd in het opknappen van dat gebouw. Iedereen die het gebouw kent zal hem gelijk geven.... echt gezelliger is het er niet op geworden, meer nog, het blijft een groot lomp gebouw dat buiten het centrum van Melle ligt. Wij weten heus ook wel dat dit gebouw gebruikt wordt (we gebruiken het trouwens zelf elk jaar voor onze Curieus rommelmarkt) toch vinden wij 240 000 euro veel geld voor iets wat een bodemloze put lijkt.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle